مهدی ثقفی

معرفی مهدی ثقفی

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 94  
مدیر عامل شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه 90 94
مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی 85 90
معاون مدیریت طرحهای پتروشیمی 80 85
معاون صنعت و معدن شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 78 80
مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 76 78
مدیر عامل شرکت سنگ آهن گل گهر 69 76