ناصر نوبری

معرفی ناصر نوبری

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی: مهندسی شیمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مشاورمدیرعامل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 93/3/7 تا کنون

مدیرعامل شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه ورئیس هیئت مدیره شرکت سمنگان ترابرایرانیان

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 89/4/1 93/3/7
رئیس هیئت مدیره شرکت آهک ارسباران،عضوهیئت مدیره شرکت معادن زیرزمینی مس قلعه زری ومشاور فنی ومهندسی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت ملی صنایع مس ایران 86/4/1 89/4/1
نایب رئیس هیئت مدیره،قائم مقام مدیرعامل ومعاون اموربرنامه ریزی شرکت معدنکاری اولنگ 86/4/1 89/4/1
مدیریتهای: مهندسی،تغلیظ،تحقیقات،طرح میدوک،مجتمع شهربابک ومشاور مدیرعامل دراموربهره برداری مجتمع های مس سرچشمه،شهربابک وسونگون شرکت ملی صنایع مس ایران 61/5/1 86/4/1