ابراهیم باقری

معرفی ابراهیم باقری

 

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری (دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت منابع انسانی (دانشگاه تهران)

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر امور اداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 89 تا کنون
معاون اداره کل رفاه کارکنان بانک کشاورزی 85 89
معاون مدیر کل امور اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت 83 85
رییس اداره رفاه و تعاون وزارت صنعت، معدن و تجارت 81 83