حمید نیک نفس

معرفی حمید نیک نفس

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ادبیات فارسی

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر دفتر کرمان شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 87 تا کنون
معاون شرکت جنگل کار 73 76
مدیر تبلیغات موسسه فرهنگی مفرغ 73 76
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان 84 86
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان 80 81
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان 76 79