پاسخ سهامداران محترم . مجمع عمومی عادی سالیانه 15 اردیبهشت 1398

پاسخ سهامداران محترم . مجمع عمومی عادی سالیانه 15 اردیبهشت 1398