تندیس ها و افتخارات

با افتخارات و گواهینامه های میدکو بیشتر اشنا شوید

گواهینامه تندیس برنز انجمن مدیریت ایران

۶ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه تندیس برنز انجمن مدیریت ایران