دانلودها

ردیف عنوان تاریخ دانلود
1 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 35 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
2 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 34 ۸ بهمن ۱۳۹۷
3 خبرنامه شماره 33 ۲۴ دي ۱۳۹۷
4 خبرنامه شماره 32 ۲۴ دي ۱۳۹۷
5 خبرنامه شماره 31 ۲۴ دي ۱۳۹۷
6 خبرنامه شماره 30 ۲۴ دي ۱۳۹۷
7 خبرنامه شماره 29 ۲۴ دي ۱۳۹۷
8 خبرنامه شماره 28 ۲۴ دي ۱۳۹۷
9 خبرنامه شماره 27 ۲۴ دي ۱۳۹۷
10 خبرنامه شماره 26 ۲۴ دي ۱۳۹۷
11 خبرنامه شماره 25 ۲۴ دي ۱۳۹۷
12 خبرنامه شماره 24 ۲۴ دي ۱۳۹۷
13 خبرنامه شماره 23 ۲۴ دي ۱۳۹۷
14 خبرنامه شماره 22 ۲۴ دي ۱۳۹۷
15 خبرنامه شماره 21 ۲۴ دي ۱۳۹۷
16 خبرنامه شماره 20 ۲۴ دي ۱۳۹۷
17 خبرنامه شماره 19 ۲۴ دي ۱۳۹۷
18 خبرنامه شماره 18 ۲۴ دي ۱۳۹۷
19 خبرنامه شماره 17 ۲۴ دي ۱۳۹۷
20 خبرنامه شماره 16 ۲۴ دي ۱۳۹۷
21 خبرنامه شماره 15 ۲۴ دي ۱۳۹۷
22 خبرنامه شماره 14 ۲۴ دي ۱۳۹۷
23 خبرنامه شماره 13 ۲۴ دي ۱۳۹۷
24 خبرنامه شماره 12 ۲۴ دي ۱۳۹۷
25 خبرنامه شماره 11 ۲۴ دي ۱۳۹۷
26 خبرنامه شماره 10 ۲۴ دي ۱۳۹۷
27 خبرنامه شماره 9 ۲۴ دي ۱۳۹۷
28 خبرنامه شماره 8 ۲۴ دي ۱۳۹۷
29 خبرنامه شماره 7 ۲۴ دي ۱۳۹۷
30 خبرنامه شماره 6 ۲۴ دي ۱۳۹۷
31 خبرنامه شماره 5 ۲۴ دي ۱۳۹۷
32 خبرنامه شماره 4 ۲۴ دي ۱۳۹۷
33 خبرنامه شماره 3 ۲۴ دي ۱۳۹۷
34 خبرنامه شماره 2 ۲۴ دي ۱۳۹۷
35 خبرنامه شماره 1 ۲۴ دي ۱۳۹۷