برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه HSEC

امروزه بسیاری از روش های فردی و آموزه های سنتی در هدایت سازمان ها دگرگون شده و در حال تغییر مستمر است. وجه ممیزه ی سازمان های برتر بکارگیری خلاقیت، نوآوری وخلق دانش در قالب بکارگیری سیستم های مدیریتی می باشد.

مدیریت HSEC میدکو با هدف جایگزین کردن  روش های سنتي با دانش و فناوری های نوین، تلاش نموده تا ضمن اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و کنشی نسبت به اقدامات اصلاحی و واکنشی، اصول و چارچوب های نظام یافته و بنیادین میدکو در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و جامعه  را در قالب یک سیستم، در سطح تمامی فعالیتهای خود توسعه داده و با به ثمر نشستن آن دستیابی به سطح عملکرد آسیب صفر ، ایجاد محیط کاری سالم و اطمینان بخش برای کارکنان و سایر ذینفعان خود، و تعامل مثبت با محیط زیست، مدل توسعه پایدار میدکو در صنایع معدنی را بطور عینی محقق نماید.

HSEC-MS  میدکو متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی میدکو درصنایع معدنی و در راستای هدف استراتژیک «حفظ ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود HSEC»به منظور امکان سیاست گذاری جامع و مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه HSEC در سطح واحدهای تابعه ایجاد گردیده است. همچنین با طرح ریزی ساختارسازمانی  و ایجاد فرآیندها، نسبت به پایش و نظارت بر سیستم‌های مدیریتی HSEC شرکت­های میدکو اقدام نموده و با پیگیری اقدامات بهبود، ارتقاء و پیشرفت مستمر سطح HSEC را در واحدها پیگیری می‌نماید.

امید است با مبنا قرار گرفتن آن بستر عملکرد برنامه ریزی شده و موثر در تولید محصولات در شرایط ایمن و پایدار، و با حداقل بیماری ها و همراه با پاسداری از محیط زیست به عنوان میراث مشترک همه نسل ها، در سطح مجموعه میدکو همگام و همتراز با بهترین شرکت ها در سطح بین المللی و ملی فراهم گردد.