کمیته های معین

کمیته توسعه سازمان و مدیریت

 اهداف و وظایف :

 • سیاستگذاری، تعیین خط مشی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اداره میدکو و شرکتهای تابعه در ابعاد ساختاری، سیستم‌ها و روش‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انسانی
 • تصویب ساختار سازمانی
 • تصویب فرآیندهای اصلی و زیر فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی و ارزیابی اثر بخشی آنها
 • تصویب نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شاخص‌های عمومی و اختصاصی مصوب کمیته
 • تصویب سیستم های پشتیبانی مدیریت ( تصمیم‌سازی- تصمیم‌گیری ...)
 • سیاستگزاری و تعیین خط‌مشی روابط بین‌الملل میدکو و انجام هماهنگی ‌های لازم جهت استقرار آن
 • تصویب طرح جامع فناوری اطلاعات (IT Master Plan ) بصورت یکپارچه
 • تصویب ضوابط و معیارهای لازم جهت کارآمدی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی
 • تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه انتخاب، انتصاب، ارتقاء، پاداش، ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان جهت نهائی شدن در هیأت مدیره شرکتهای تابعه
 • تصویب برنامه‌های بهره‌وری بر اساس شاخص‌های مصوب کمیته
 • تصویب نظام آموزش کارکنان از مرحله نیاز سنجی تا اجرای برنامه‌های آموزش
 • تصویب استانداردهای انجام کاری در مشاغل میدکو
 • تأیید انتخاب سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در جهت یکپارچه سازی سیستم‌های موردی در میدکو و واحدهای تابعه
 • تصویب طرحهای نظام اخلاقی و توسعه فرهنگ و فناوری سازمانی ( رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری  مشارکت در تصمیم‌گیری، .. تلاش و انضباط و سخت کوشی)
 • تدوین و تأیید طرح‌های لازم جهت ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان با تاکید به گروه سهامداران
 • تصویب برنامه‌های بهبود و مهندسی مجدد بر اساس مدل مصوب (EFQM، BSC و ...).

 کمیته برنامه‌ریزی

اهداف و وظایف :

 • تدوین استراتژی‌ها در سطح میدکو و شرکت‌های زیرمجموعه
 • ارزیابی و بازنگری استراتژی ‌ها در سطح میدکو و شرکت‌های زیر مجموعه
 • هدایت برای تدوین برنامه‌ها در سطح میدکو و در شرکت‌های زیر مجموعه و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها
 • تصویب اهداف کمی و کیفی برنامه‌ها (بلند مدت، میان‌مدت وکوتاه مدت)
 • تفکیک برنامه‌ها در سطح میدکو، در فعالیت‌ها و شرکت ها
 • هماهنگی بین برنامه‌‌های میدکو، شرکت‌ها و برنامه تلفیقی
 • تصویب سرفصل برنامه‌ها و کلیه برنامه‌های توسعه‌ای و اجرایی
 • تصویب چارچوب تدوین برنامه، عملکرد و نظارت برنامه‌ها
 • تصویب موردی طرح‌های اجرائی ( Action Plan )های اجرای برنامه‌ها

 کمیته مالی

 اهداف و وظایف :
 • بررسی و تصویب بودجه سالانه میدکو و شرکتهای تابعه و همچنین اصلاحات بودجه به منظور ارائه به هیأت مدیره جهت تأیید نهایی
 • بررسی و ارائه راهکارهای مناسب تأمین مالی طرحهای میدکو و تعیین اولویت آنها 
 • بررسی و تصویب توجیه پذیری طرح های سرمایه گذاری میدکو و شرکتهای زیر مجموعه (براساس گزارشات امکان سنجی) به منظور ارائه به هیأت مدیره 
 • بررسی افزایش سرمایه شرکتهای تابعه 
 • نظارت بر وضعیت نقدینگی میدکو و شرکتهای تابعه (شامل منابع و مصارف)
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه در مقایسه با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل مغایرت بودجه ای در حداقل فواصل زمانی سه ماهه 
 • بررسی صورت های مالی میدکو و شرکتهای تابعه و تجزیه و تحلیل آنها
 • نظارت بر تهیه به موقع صورت های مالی نهایی و میان دوره ای میدکو و شرکتهای تابعه و بررسی پیش نویس گزارشات حسابرس و بازرس قانونی میدکو و شرکتهای تابعه به منظور رفع ایرادات مطرح شده‌
 • نظارت بر تشکیل به موقع مجامع عمومی میدکو و شرکتهای تابعه براساس برنامه زمان بندی مصوب
 • همکاری با کمیته حسابرسی هیأت مدیره به منظور استقرار سیستم های کنترل داخلی مناسب در میدکو و شرکتهای تابعه و رفع نقاط ضعف احتمالی سیستم های کنترل داخلی موجود و موارد مطرح شده در نامه مدیریت
 • تعیین شاخص های مالی عملکرد مدیران شرکتهای تابعه و ارزیابی کلی عملکرد شرکتهای تابعه و مدیران با توجه به شاخص های مالی مصوب و پیشنهاد تعیین پاداش مدیران براساس ارزیابی صورت گرفته

          کمیته سرمایه انسانی

          کمیته فرهنگی - ورزشی

          کمیته مخاطرات 

          کمیته مسوولیت های اجتماعی