کمیته حسابرسی داخلی

هدف

ماده (1): هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

1- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،

2-  سلامت گزارشگری مالی،

3- اثربخشی حسابرسی داخلی،

4- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و

5- رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

 

اختیارات کمیته حسابرسی

ماده (2): هیئت‌مدیره در چارچوب مسئولیت‌های کمیته حسابرسی، به آن اختیار می‌دهد که:

1- فعالیتهای خود را در محدوده منشور کمیته حسابرسی انجام دهد،

2- در صورت نیاز، مشاوران ذی صلاح را در راستای انجام وظایف خود به کار گیرد،

3- به مدیران، کارکنان و اطلاعات مورد نیاز دسترسی نامحدود داشته باشد،

4- رویه‌هایی را برای دریافت، نگهداری و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی و کنترلهای داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکت‌های فرعی وضع کند، و

5- از مدیران، کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکت‌های فرعی یا افراد دیگر به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

 

ماده (3): هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که:

1- منابع مورد نیاز برای انجام وظایف این کمیته به‌طور کامل و بدون هیچ مانعی در اختیار آن قرار گیرد،

2- اطلاعات مناسب، کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،

3-  نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد،

4- زمان کافی برای رفع عدم توافق‌های بین هیئت‌مدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی اختصاص یابد.