محصولات و خدمات فنی و مهندسی

MIDHCO Technical Services and Products

آهن اسفنجی آهن اسفنجی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول

No. Item UNIT Amount
1 Average Metallization % 92
2 Average Carbon % 1.5
3 Fe total % 85
4 Compression Strength kg/pellet 90
5 sponge iron bulk density t/m3 1.7
6 Sponge Irone fine bulk density t/m4 1.9

 

دانلود کاتالوگ محصولات