کارخانه تولید کاتد مسی چاه موسی

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کاتد مسی چاه موسی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 500 تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان سمنان، شهرستان شاهرود، 125 کیلومتری جنوب شرقی شاهرود، 15 کیلومتری غرب روستای ططرود، مجتمع مس چاه موسی
تاریخ شروع پروژه: ۳ تير ۱۳۸۸
میزان اشتغالزایی: 89
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: اسید سولفوریک، آب و سنگ مس اکسیدی