کارخانه تولید گندله سنگ آهن سیرجان

Projects

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید گندله سنگ آهن سیرجان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2.5 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان، شهرستان سیرجان، مجاور معدن سنگ آهن گل گهر
تاریخ شروع پروژه: ۱ آبان ۱۳۹۱
میزان اشتغالزایی: 300
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: تولید 2.5 میلیون تن گندله سنگ آهن سیرجان