امین لک زاده

معرفی امین لک زاده

داخلی 116 کرمان

فوق لیسانس مدیریت صنعتی