نیکو مهری

معرفی نیکو مهری

داخلی 3018 

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات