پوریا معین زاده

معرفی پوریا معین زاده

دکترای مهندسی صنایع