حسن محمدی دولت آبادی

معرفی حسن محمدی دولت آبادی

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری-حسابرسی (دانشکده علوم اقتصادی)

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی
سوابق مدیریتی
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر امور سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 90 تا کنون
مدیر حسابرسی داخلی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 89  
مدیر امور مالی و بازرگانی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 87 89
سرپرست سازمان حسابرسی    
حسابرس ارشد سازمان حسابرسی    
حسابرس سازمان حسابرسی