دانلودها

ردیف عنوان تاریخ دانلود
1 مقدمه ای سریع بر بهره وری سبز -میدکو ۱۱ آذر ۱۳۹۹
2 مسیرهای توسعه شغلی ۴ آذر ۱۳۹۹
3 مدیریت درس آموخته های پروژه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
4 ارزیابی عملکرد و مدیریت موثر سازمان ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
5 چارچوب آنسوف برای توسعه کسب و کار ۸ بهمن ۱۳۹۸
6 سازمان های چابک سازمان های فردا ۲۵ آبان ۱۳۹۸
7 راهنمای تدوین شاخص های پایش فرایند ۱۲ آبان ۱۳۹۸
8 بهره گیری از مواد قانونی در کاهش هزینه ها و معافیت مالیاتی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
9 مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ۳۰ تير ۱۳۹۸
10 هم افزایی و خلق ارزش در شرکت های هلدینگ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
11 توصیه هایی برای برنامه ریزی استراتژیک در صنعت فولاد با رویکرد ارزش های اجتماعی ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
12 ده ویژگی مشترک شرکت های برتر در حوزه مدیریت دانش در دنیا ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
13 مدیریت دانش در آموزه های اسلامی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
14 ویژگی های اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
15 هنر مشارکت آفرینی ۲۴ دي ۱۳۹۷
16 نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان ۲۴ دي ۱۳۹۷
17 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻮآوري در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ۲۴ دي ۱۳۹۷
18 مسئله یابی مهارتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
19 مدیریت دانش و به کارگیری آن در سازمانها ۲۴ دي ۱۳۹۷
20 مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
21 مدیریت دانش مفاهیم و کاربردها ۲۴ دي ۱۳۹۷
22 مدیریت دانش در زیراکس ۲۴ دي ۱۳۹۷
23 مدیریت دانش در تویوتا ۲۴ دي ۱۳۹۷
24 مدیریت دانش از ایده تا عمل ۲۴ دي ۱۳۹۷
25 گامهای عملیاتی مدیریت دانش نقشه های دانش ۲۴ دي ۱۳۹۷
26 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ ۲۴ دي ۱۳۹۷
27 رقص تغییر-خلاصه 5 فصل اول ۲۴ دي ۱۳۹۷
28 راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان ۲۴ دي ۱۳۹۷
29 دو ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ۲۴ دي ۱۳۹۷
30 جایگاه بهره وری در اقتصاد مقاومتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
31 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ۲۴ دي ۱۳۹۷
32 پنج دشمن کار تیمی ۲۴ دي ۱۳۹۷
33 بهره وری صنعت فولاد ۲۴ دي ۱۳۹۷
34 اکتساب دانش ضمنی خبرگان ۲۴ دي ۱۳۹۷
35 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼق ۲۴ دي ۱۳۹۷
36 اقتصاد دانشی ۲۴ دي ۱۳۹۷
37 10 اصل اثربخشی استراتژی ۲۳ دي ۱۳۹۷