دانلودها

ردیف عنوان تاریخ دانلود
1 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 38 ۱ خرداد ۱۳۹۸
2 هم افزایی و خلق ارزش در شرکت های هلدینگ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
3 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 37 ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
4 توصیه هایی برای برنامه ریزی استراتژیک در صنعت فولاد با رویکرد ارزش های اجتماعی ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
5 شاخص های بهره وری در سطح ملی ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
6 ده ویژگی مشترک شرکت های برتر در حوزه مدیریت دانش در دنیا ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
7 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 36 ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
8 خلاصه ایی از نتایج آخرین گزارش رتبه بندیIMI-100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
9 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 35 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
10 مدیریت دانش در آموزه های اسلامی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
11 ویژه نامه رخدادها و دستاوردهای برجسته سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ۸ بهمن ۱۳۹۷
12 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 34 ۸ بهمن ۱۳۹۷
13 منتهی به 25-01-97 ۲۹ دي ۱۳۹۷
14 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 33 ۲۴ دي ۱۳۹۷
15 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 32 ۲۴ دي ۱۳۹۷
16 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 31 ۲۴ دي ۱۳۹۷
17 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 30 ۲۴ دي ۱۳۹۷
18 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 29 ۲۴ دي ۱۳۹۷
19 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 28 ۲۴ دي ۱۳۹۷
20 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 27 ۲۴ دي ۱۳۹۷
21 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 26 ۲۴ دي ۱۳۹۷
22 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 25 ۲۴ دي ۱۳۹۷
23 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 24 ۲۴ دي ۱۳۹۷
24 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 23 ۲۴ دي ۱۳۹۷
25 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 22 ۲۴ دي ۱۳۹۷
26 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 21 ۲۴ دي ۱۳۹۷
27 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 20 ۲۴ دي ۱۳۹۷
28 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 19 ۲۴ دي ۱۳۹۷
29 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 18 ۲۴ دي ۱۳۹۷
30 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 17 ۲۴ دي ۱۳۹۷
31 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 16 ۲۴ دي ۱۳۹۷
32 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 15 ۲۴ دي ۱۳۹۷
33 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 14 ۲۴ دي ۱۳۹۷
34 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 13 ۲۴ دي ۱۳۹۷
35 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 12 ۲۴ دي ۱۳۹۷
36 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 11 ۲۴ دي ۱۳۹۷
37 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 10 ۲۴ دي ۱۳۹۷
38 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 9 ۲۴ دي ۱۳۹۷
39 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 8 ۲۴ دي ۱۳۹۷
40 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 7 ۲۴ دي ۱۳۹۷
41 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 6 ۲۴ دي ۱۳۹۷
42 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 5 ۲۴ دي ۱۳۹۷
43 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 4 ۲۴ دي ۱۳۹۷
44 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 3 ۲۴ دي ۱۳۹۷
45 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 2 ۲۴ دي ۱۳۹۷
46 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 1 ۲۴ دي ۱۳۹۷
47 ویژگی های اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
48 هنر مشارکت آفرینی ۲۴ دي ۱۳۹۷
49 نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان ۲۴ دي ۱۳۹۷
50 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻮآوري در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ۲۴ دي ۱۳۹۷
51 مسئله یابی مهارتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
52 مدیریت دانش و به کارگیری آن در سازمانها ۲۴ دي ۱۳۹۷
53 مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
54 مدیریت دانش مفاهیم و کاربردها ۲۴ دي ۱۳۹۷
55 مدیریت دانش در زیراکس ۲۴ دي ۱۳۹۷
56 مدیریت دانش در تویوتا ۲۴ دي ۱۳۹۷
57 مدیریت دانش از ایده تا عمل ۲۴ دي ۱۳۹۷
58 گامهای عملیاتی مدیریت دانش نقشه های دانش ۲۴ دي ۱۳۹۷
59 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ ۲۴ دي ۱۳۹۷
60 رقص تغییر-خلاصه 5 فصل اول ۲۴ دي ۱۳۹۷
61 راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان ۲۴ دي ۱۳۹۷
62 دو ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ۲۴ دي ۱۳۹۷
63 جایگاه بهره وری در اقتصاد مقاومتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
64 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ۲۴ دي ۱۳۹۷
65 پنج دشمن کار تیمی ۲۴ دي ۱۳۹۷
66 بهره وری صنعت فولاد ۲۴ دي ۱۳۹۷
67 اکتساب دانش ضمنی خبرگان ۲۴ دي ۱۳۹۷
68 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼق ۲۴ دي ۱۳۹۷
69 اقتصاد دانشی ۲۴ دي ۱۳۹۷
70 10 اصل اثربخشی استراتژی ۲۳ دي ۱۳۹۷
71 گالری نوآوری در هلدینگ میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
72 ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه ۲۳ دي ۱۳۹۷
73 ویژه نامه اولین جشنواره مدیریت دانش میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
74 دانلود شماره یک سرمایه انسانی ۱۵ دي ۱۳۹۷
75 مدیریت دانش محور یک ۱۵ دي ۱۳۹۷
76 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
77 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
78 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
79 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
80 منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
81 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
82 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
83 منتهی به 31-03-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
84 منتهی به 14-02-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
85 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
86 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
87 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
88 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
89 گزارش امین اوراق مشارکت در خصوص سود قطعی اوراق مرحله اول ۲ مرداد ۱۳۹۷
90 دوره منتهی به 08-11-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
91 دوره منتهی به 30-09-90 ۲ مرداد ۱۳۹۷
92 دوره منتهی به 30-09-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
93 دوره منتهی به 30-09-92 ۲ مرداد ۱۳۹۷
94 دوره منتهی به 31-03-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
95 دوره منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷