دانلودها

ردیف عنوان تاریخ دانلود
1 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 46 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
2 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 46 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
3 مراسم تقدیر انجمن مدیریت ایران در مجتمع فولاد زرند ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
4 چارچوب آنسوف برای توسعه کسب و کار ۸ بهمن ۱۳۹۸
5 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 45 ۸ بهمن ۱۳۹۸
6 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 44 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
7 برترین های مدیریت دانش ۲۹ آبان ۱۳۹۸
8 سازمان های چابک سازمان های فردا ۲۵ آبان ۱۳۹۸
9 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 43 ۱۲ آبان ۱۳۹۸
10 راهنمای تدوین شاخص های پایش فرایند ۱۲ آبان ۱۳۹۸
11 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 42 ۹ مهر ۱۳۹۸
12 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 41 ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
13 بهره گیری از مواد قانونی در کاهش هزینه ها و معافیت مالیاتی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
14 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 40 ۹ مرداد ۱۳۹۸
15 دوره آشنایی با مدل جایزه مدیریت دانش انجمن مدیریت ایران، توسط مدیر توسعه مدیریت میدکو در دانشگاه خاتم ۳۱ تير ۱۳۹۸
16 مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ۳۰ تير ۱۳۹۸
17 گردهمایی جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه در فولاد بوتیا ۲۲ تير ۱۳۹۸
18 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 39 ۵ تير ۱۳۹۸
19 ویژه نامه ششمین جایزه ملی بهره وری ایمیدرو ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
20 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 38 ۱ خرداد ۱۳۹۸
21 هم افزایی و خلق ارزش در شرکت های هلدینگ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
22 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 37 ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
23 توصیه هایی برای برنامه ریزی استراتژیک در صنعت فولاد با رویکرد ارزش های اجتماعی ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
24 شاخص های بهره وری در سطح ملی ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
25 ده ویژگی مشترک شرکت های برتر در حوزه مدیریت دانش در دنیا ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
26 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 36 ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
27 خلاصه ایی از نتایج آخرین گزارش رتبه بندیIMI-100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
28 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 35 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
29 مدیریت دانش در آموزه های اسلامی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
30 ویژه نامه رخدادها و دستاوردهای برجسته سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ۸ بهمن ۱۳۹۷
31 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 34 ۸ بهمن ۱۳۹۷
32 منتهی به 25-01-97 ۲۹ دي ۱۳۹۷
33 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 33 ۲۴ دي ۱۳۹۷
34 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 32 ۲۴ دي ۱۳۹۷
35 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 31 ۲۴ دي ۱۳۹۷
36 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 30 ۲۴ دي ۱۳۹۷
37 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 29 ۲۴ دي ۱۳۹۷
38 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 28 ۲۴ دي ۱۳۹۷
39 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 27 ۲۴ دي ۱۳۹۷
40 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 26 ۲۴ دي ۱۳۹۷
41 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 25 ۲۴ دي ۱۳۹۷
42 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 24 ۲۴ دي ۱۳۹۷
43 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 23 ۲۴ دي ۱۳۹۷
44 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 22 ۲۴ دي ۱۳۹۷
45 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 21 ۲۴ دي ۱۳۹۷
46 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 20 ۲۴ دي ۱۳۹۷
47 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 19 ۲۴ دي ۱۳۹۷
48 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 18 ۲۴ دي ۱۳۹۷
49 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 17 ۲۴ دي ۱۳۹۷
50 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 16 ۲۴ دي ۱۳۹۷
51 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 15 ۲۴ دي ۱۳۹۷
52 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 14 ۲۴ دي ۱۳۹۷
53 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 13 ۲۴ دي ۱۳۹۷
54 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 12 ۲۴ دي ۱۳۹۷
55 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 11 ۲۴ دي ۱۳۹۷
56 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 10 ۲۴ دي ۱۳۹۷
57 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 9 ۲۴ دي ۱۳۹۷
58 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 8 ۲۴ دي ۱۳۹۷
59 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 7 ۲۴ دي ۱۳۹۷
60 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 6 ۲۴ دي ۱۳۹۷
61 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 5 ۲۴ دي ۱۳۹۷
62 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 4 ۲۴ دي ۱۳۹۷
63 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 3 ۲۴ دي ۱۳۹۷
64 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 2 ۲۴ دي ۱۳۹۷
65 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 1 ۲۴ دي ۱۳۹۷
66 ویژگی های اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
67 هنر مشارکت آفرینی ۲۴ دي ۱۳۹۷
68 نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان ۲۴ دي ۱۳۹۷
69 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻮآوري در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ۲۴ دي ۱۳۹۷
70 مسئله یابی مهارتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
71 مدیریت دانش و به کارگیری آن در سازمانها ۲۴ دي ۱۳۹۷
72 مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
73 مدیریت دانش مفاهیم و کاربردها ۲۴ دي ۱۳۹۷
74 مدیریت دانش در زیراکس ۲۴ دي ۱۳۹۷
75 مدیریت دانش در تویوتا ۲۴ دي ۱۳۹۷
76 مدیریت دانش از ایده تا عمل ۲۴ دي ۱۳۹۷
77 گامهای عملیاتی مدیریت دانش نقشه های دانش ۲۴ دي ۱۳۹۷
78 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ ۲۴ دي ۱۳۹۷
79 رقص تغییر-خلاصه 5 فصل اول ۲۴ دي ۱۳۹۷
80 راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان ۲۴ دي ۱۳۹۷
81 دو ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ۲۴ دي ۱۳۹۷
82 جایگاه بهره وری در اقتصاد مقاومتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
83 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ۲۴ دي ۱۳۹۷
84 پنج دشمن کار تیمی ۲۴ دي ۱۳۹۷
85 بهره وری صنعت فولاد ۲۴ دي ۱۳۹۷
86 اکتساب دانش ضمنی خبرگان ۲۴ دي ۱۳۹۷
87 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼق ۲۴ دي ۱۳۹۷
88 اقتصاد دانشی ۲۴ دي ۱۳۹۷
89 10 اصل اثربخشی استراتژی ۲۳ دي ۱۳۹۷
90 گالری نوآوری در هلدینگ میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
91 ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه ۲۳ دي ۱۳۹۷
92 ویژه نامه اولین جشنواره مدیریت دانش میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
93 دانلود شماره یک سرمایه انسانی ۱۵ دي ۱۳۹۷
94 مدیریت دانش محور یک ۱۵ دي ۱۳۹۷
95 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
96 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
97 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
98 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
99 منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
100 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
101 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
102 منتهی به 31-03-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
103 منتهی به 14-02-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
104 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
105 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
106 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
107 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
108 گزارش امین اوراق مشارکت در خصوص سود قطعی اوراق مرحله اول ۲ مرداد ۱۳۹۷
109 دوره منتهی به 08-11-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
110 دوره منتهی به 30-09-90 ۲ مرداد ۱۳۹۷
111 دوره منتهی به 30-09-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
112 دوره منتهی به 30-09-92 ۲ مرداد ۱۳۹۷
113 دوره منتهی به 31-03-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
114 دوره منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷